Избори за президент и вицепрезидент и Национален референдум на
6 ноември 2016г.


Частичен избор
за кмет на
с.Синьо бърдо
на 02.10.2016г.


Електронна справка за местни данъци и такси


Плати с e-pay


Плати с easypayСигнали за корупцияОбщина Роман
Администратор на лични данни

Вие сте посетител номер
Вие сте посетител номер

Център за обществена подкрепа-Община Роман предоставя социални услуги за деца и семейства...


ГРАМОТА
Доброволно формирование "Искър"

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: roman@roman.bg

Към новата страница

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №3200-35/28.09.2016г. "Подобряване на образователната инфраструктура в СУ "Васил Левски" гр.Роман"...

Публикувано на 28 септември 2016г.


ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г.

На 03.10.2016г. от 14.00часа комисия да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес...

Публикувано на 28 септември 2016г.


Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността "Личен асистент" по проект "Достоен живот на хората в община Роман" (публикувано на 21.09.2016г.)

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността "Домашен помощник" по проект "Достоен живот на хората в община Роман" (публикувано на 21.09.2016г.)

Решение за определяне на потребителите на социални услуги - "Личен асистент" и "Домашен помощник" по проект "Достоен живот на хората в община Роман" (публикувано на 21.09.2016г.)


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №0400-99(16)/21.09.2016г. "Рехабилитация и реконструкция на бул. "Христо Ботев" и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него" във връзка с подготовката на община Роман за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."...

Публикувано на 21 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-140/14.09.2016г. "Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави - майки, месно направление"...

Публикувано на 16 септември 2016г.


ЗАПОВЕД №1096/25.08.2016г.
Да се заличат адресните регистрации по настоящ адрес в с.Синьо бърдо, общ.Роман на следните лица...

Публикувано на 26 август 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 07.09.2016г. за продажба на 102 броя поцинкована профилирана ламарина - втора употреба - общинска собственост...Изтегли

Публикувано на 19 август 2016г.


Обявление за допускане до втори етап /интервю/ на кандидати за длъжност "Личен асистент" и "Домашен помощник" по проект “Достоен живот за хората в община Роман”

Публикувано на 18 август 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-988/10.08.2016г. "Изграждане на работилница към съществуваща жилищна сграда в УПИ VI-425, кв.20 по плана на с.Кунино" с възложител Николай Цецков Марковски...

Публикувано на 11 август 2016г.


1. Обявление за подбор на служители на длъжност "Личен асистент" и "Домашен помощник"
2. Обявление за прием на документи на желаещи да ползват услугите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда.
Заявление за ползване на услуга Личен асистент
Заявление за ползване на услуга Домашен помощник Заявление за кандидатстване за длъжността Личен асистент
Заявление за кандидатстване за длъжността Домашен помощник


Персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”

Публикувано на 14 юли 2016г.


По-стари публикации

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва: - за гарнизон Плевен - 44 длъжности; - за гарнизон Асеновград - 35 длъжности; - за гарнизон Пловдив - 60 длъжности; - за в.ф.24620-Свобода - 25 длъжности; - за в.ф.26400-Благоевград - 26 длъжности;

- за гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково - 103 длъжности;

- за гарнизон Шумен - 15 длъжности; - за в.ф.28610-София - 15 длъжности; - за в.ф.42600-Мусачево - 30 длъжности. Общо 353 (триста петдесет и три) длъжности Срок за набиране на документи до 28.10.2016г. За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - РОМАН
ИНФОРМИРА
Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода:
10.10. - 28.10.2016г.

За информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 0910/92356; 0910/55718; 09123/2310; 092/624044; 09117/2211; 0888218242;

Публикувано на 08 юли 2016г.


ВСЕКИ ЧОВЕК ИЛИ ФИРМА МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РОМАН ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА


ОБЩИНА РОМАН УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ПРИЕМА ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА КУЧЕ ЗА 2016г.
Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ


Община Роман
бул. "Христо Ботев" № 132-136
тел.: 09123/20-64; e-mail: roman@roman.bg